Loading

100
ets europe
[[en]]Eco friendly floor, wall & roof solutions
[[nl]]Milieuvriendelijke vloer-, wand- & dakoplossingen

[[en]]The inventor, the manufacturer and the patentee of the HYPERTECTUM range.[[nl]]De uitvinder, de fabrikant en de octrooihouder van de HYPERTECTUM serie.

[[en]]Explore Our Products[[nl]]Ontdek onze producten

[[en]]Products which have been developed from the technology of the twenty-first century.[[nl]]Producten die zijn ontwikkeld vanuit de technologie van de eenentwintigste eeuw.

[[en]]ETS Europe is the specialist in high-quality coatings (such as hypertectum) for the sector of renovation, industry and construction, industry which have been developed from the technology of the twenty-first century. These products vary from coatings by which a new era has dawned in the field of insulation to products that break down the CO2 in the air to 80% [[nl]] ETS Europe is de specialist in hoogwaardige coatings (zoals hypertectum) voor de sector van de renovatie, de industrie en de bouw, die zijn ontwikkeld vanaf de technologie van de eenentwintigste eeuw. Deze producten variëren van coatings waarmee een nieuw tijdperk is aangebroken op het gebied van isolatie tot producten die de CO2 in de lucht tot 80% afbreken.

[[en]]Read the full Story[[nl]] Lees het volledige verhaal
[[en]]Products[[nl]]producten

Get our Coffee Magazine

The most versatile furniture system ever created. Designed to fit your life.

Start Shopping

[[en]]Our ECO Products[[nl]]Onze ECO Producten

[[en]]Our solutions that are sustainable and complementary for any usage[[nl]]Onze oplossingen die duurzaam en complementair zijn voor elk gebruik

Eco Silicate System

[[en]]Silicate is an ecological raw material which can be used in new building and renovation. With its unique look and extremely powerful properties[[nl]]Silicaat is een ecologische grondstof die gebruikt kan worden bij nieuwbouw en renovatie. Met zijn unieke uitstraling en uiterst krachtige eigenschappen

Eco floor, eco wall, Eco object
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Hypertectum

[[en]]With our innovtive coatings, Hypertectum meets the increasing demand of our clients to achieve effective and sustainable products. [[nl]]Met onze innovatieve coatings voldoet Hypertectum aan de toenemende vraag van onze klanten naar effectieve en duurzame producten.

[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Resign Company

[[en]]Resin Company has recently started working with ETS Europe silicate floors. The Eco poured floors are an innovative and environmentally friendly, self-leveling cast floors. It hardens quickly and is stress-free with a layer thickness of 2 to 40 mm.[[nl]]Resin Company werkt sinds kort samen met ETS Europe silicaatvloeren. De Eco gietvloeren zijn een innovatieve en milieuvriendelijke, zelfnivellerende gietvloer. Het verhardt snel en is spanningsvrij met een laagdikte van 2 tot 40 mmainable producten.

[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Graffiti Removal

[[en]]Products for the removal of graffiti and permanent anti-graffiti coatings.[[nl]]Producten voor het verwijderen van graffiti en permanente antigraffiti-coatings

[[en]]- These are products specially designed for the removal of graffiti and paint from porous substrates, including the great advantage that the products can be used both hot and cold.[[nl]]- Dit zijn producten die speciaal ontworpen zijn voor het verwijderen van graffiti en verf van poreuze ondergronden, inclusief het grote voordeel dat de producten zowel warm als koud kunnen worden gebruikt.


[[en]]- It is a permanent anti-graffiti coating, colourless and free from solvent, consisting of two components. This superior coating is resistant to chemicals, solvents and UV-rays.
[[nl]]- Het is een permanente anti-graffiti coating, kleurloos en vrij van oplosmiddelen, bestaande uit twee componenten. Deze superieure coating is bestand tegen chemicaliën, oplosmiddelen en UV-stralen.

[[en]]- There are removable anti-graffiti layers which are suitable to protect the walls from all kinds of dirt. For further information, you can visit our website of graffiti products.

[[nl]]-Er zijn verwijderbare anti-graffiti lagen die geschikt zijn om de wanden te beschermen tegen allerlei soorten vuil. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website van graffitiproducten
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk

Dissoil Benelux

[[en]]A new efficient way of cleaning oil[[nl]]Een nieuwe hoogwaardige manier van olie opruiming.

[[en]]Nature’s own method for breaking down oil spill (biodegradation) – the only difference is that the natural process takes years compared to weeks.[[nl]]een Natuurlijke methode voor het afbreken van olie lekkages (biodegradatie) - het enige verschil is dat het natuurlijke proces jaren duurt in plaatsvan weken.
[[en]]Explore our work[[nl]]ontdek ons werk
Eco floor, eco wall

Ecological Craftmanship

Silicate is an ecological raw material which can be used in new building and renovation. With its unique look and extremely powerful properties

Explore our work
Hypertectum

Waterproof and protective coatings

With our innovative coatings, Hypertectum meets the increasing demand of our clients to avchieve effective and sustainable products

Explore our work
New Store Opened

We're in London

Even the all-powerful Pointing has no control about the blind texts it is an almost unorthographic life.

Explore our offices
[[en]]Our work[[nl]]ons werk

"Good design is like a refrigerator—when it works, no one notices, but when it doesn’t, it sure stinks."

Degant Bathroom

[[en]]Out biggest skill is to create a stunning art pieces and integrate them into your projects and daily habitat[[nl]]Onze belangrijkste vaardigheid is het creëren van een prachtig kunstwerk en deze te integreren in uw projecten en dagelijkse omgeving.

The Lobby

[[en]]Our second focus is on taking clean and eco friendly products, and team up with the best craftsman we know.[[nl]]Onze tweede focus ligt op het nemen van verantwoordelijke en milieuvriendelijke producten, en het samenwerken met de beste vakman die we kennen.

GOMWIJ

[[en]]And last but not least our focus is on happy costumers. Obviously every human is different, and has a different sense of style[[nl]]En als laatste, maar daarom niet minder belangrijk, ligt onze focus op gelukkige klanten. Uiteraard is elk mens anders, en heeft een ander gevoel voor stijl...

[[en]]More work[[nl]]meer werk

[[en]]Our Clients Know Best[[nl]]Onze klanten weten het best

[[en]]If you're happy, so are we[[nl]]Als jij blij bent, zijn wij dat ook

Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Sarah Smith
Lead Developer, Flowbase
Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Craig Sams
Lead Developer, Flowbase
Separated they live in Bookmarksgrove right at the coast of the Semantics, a large language ocean. A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia.
Simon Lee
Lead Developer, Flowbase